Naše služby

Komu jsou naše služby určeny?

Naše služby jsou určeny dětem, mladým dospělým, jejich rodičům a pečovatelům. V případě vzájemné dohody úzce spolupracujeme s oddělením sociálně-právní ochrany dětí a dalšími odbornými institucemi, které se podílí na podpoře rodiny.

S čím se na nás můžete obrátit?

Obtíže, které provázejí cyklus rodiny, mohou nabývat různých kvalit – od potíží zdánlivě banálních po ty krizové v pravém slova smyslu. Každý z nás má jinou míru zvládací kapacity v obtížné životní situaci, proto nelze jednoznačně vymezit okruh poskytované poradenské podpory. Jednotícím prvkem poskytování našich služeb je fokus na dítě a jeho zdravý psychosociální vývoj. Naše služby jsou určeny všem, kdo cítí potřebu psychosociální podpory.

Můžete se na nás obrátit s potřebou podpory v oblasti…

Jste-li rodič/pečovatel:

 • náročné rozvodové či rozchodové situace,
 • konfliktního porozvodového uspořádání,
 • řešení výchovných či jiných problémů souvisejících s péčí o dítě,
 • náročné rodinné situace
 • osobních potíží dítěte (ztráta blízké osoby; obtíže s adaptací na změny – rozvod, náhradní rodinná péče, změna školy, stěhování; obtíže v navazování vrstevnických vztahů; emoční obtíže; traumatické a krizové zkušenosti),
 • rozšiřování rodičovských kompetencí,
 • zprostředkování navazujících odborných služeb,
 • uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Jste-li mladý dospělý:

 • dezorientace v náročné životní situaci,
 • adaptace na novou situaci (ukončení ústavní výchovy; změna školy; změna bydliště),
 • vztahových a rodinných problémů,
 • osobních problémů.

Jste-li oddělení sociálně-právní ochrany dětí:

 • V případě potřeby participujeme na individuálním plánu ochrany dítěte. Účastníme se případových konzilií a konferencí.

 

Jaké služby poskytujeme?

Jaké služby poskytujeme?

Rodičům a pečovatelům dítěte:

 • Individuální poradenství v oblasti výchovy dětí, rozvodové situace, pomoc při jednání s úřady a zprostředkování dalších návazných služeb (poradny, zdravotnická zařízení aj.);
 • Rodinné poradenství;
 • Mediaci;
 • Skupinovou edukaci v rámci opatrovnických řízení.

Dětem, dospívajícím a mladým dospělým:

 • Individuální psychologické a speciálně-pedagogické poradenství;
 • Skupinové terapeutické programy.
Jak pracujeme?

Filosofií naší práce je respekt k vývojovým a psychosociálním potřebám dítěte. Vycházíme z klasických psychoterapeutických, příp. diagnostických postupů dle specializace konkrétního poradenského pracovníka. Poradenské služby jsou poskytovány individuálně na základě komplexního posouzení potřeb rodinného systému. Za tímto účelem využíváme dle indikace standardizované nástroje psychologické diagnostiky.

Naše práce vychází z konceptu Nezatěžující tvořivé péče (Antistressing Creative Care), jehož hlavním principem je více nezatěžovat již tak zatížené dítě. Veškeré poradenské aktivity směřující ke snižování míry stresu v poradenské situaci a v životě dítěte a jeho rodiny. Podporujeme principy Cochemské praxe.

Podpora dětí v krizové a zátěžové situaci vyžaduje pestrost užívaných prostředků.

V současné době poskytujeme dětem tyto programy:

 • individuální psychologické a speciálně-pedagogické poradenství ,
 • komplexní psychologickou diagnostiku,
 • canisterapii,
 • dramaterapeutickou skupinu,
 • arteterapeutickou skupinu,
 • tématické terapeutické skupiny dle potřeb dětských klientů.

„Nikdy nepochybujte o tom, že malá skupina přemýšlivých, odhodlaných lidí mohla změnit svět. Ve skutečnosti je to jediná věc, která ho kdy změnila.“

Margaret Meadová