Omezení služeb Bateau, z. s. v souvislosti s prevencí šíření koronaviru - AKTUALIZOVÁNO ke dni 1. 4. 2020

 

Vážení klienti,

z důvodu zavádění preventivních opatření spojených s prevencí šíření nákazy onemocněním COVID-19 budeme poskytovat služby v omezené formě a to DO ODVOLÁNÍ.


Základní sociální poradenství a částečně odborné sociální poradenství  (níže) probíhá telefonicky a emailem. Ohroženým dětem, v souladu se Souhrnným stanoviskem k výkonu sociálně-právní ochrany dětí v situaci nouzového stavu a karanténních opatření vydaným MPSV dne 17.3. 2020, poskytneme v nezbytném případě, jež nelze řešit telefonickým kontaktem z důvodu akutního ohrožení ve smyslu traumatické události či z důvodu nízkého věku dítěte, osobní (kontaktní) konzultaci. V tomto případě přijmeme dítě (popř. jeho doprovod) zajištěné rouškou. V případě známek respiračního onemocnění kontaktní službu neposkytneme.

Stávající rozsah služby odborné sociální poradenství: Pracovníci jsou k dispozici za účelem individuálních konzultací - podpůrných, krizových a poradenských - dítěti a jeho rodičům, prarodičům, pečujícím. Reagujeme i na potřeby dětí v ústavní péči. Vzhledem k charakteru situace jsme nuceni do odvolání přerušit poskytování následujících dílčích služeb:

- skupinové edukace rodičů v opatrovnických řízeních,
- mediace,
- rodinné terapie a poradenství,
- dětské skupiny,
- asistované kontakty,
- psychodiagnostiky, zjm. s potřebou součinnosti rodičů.

Klienti, jež mají součinnost nařízenou/ doporučenou soudem, budou osloveni neprodleně po změně situace.

Srdečně vás zdraví a mnoho sil vám přeje celý tým Bateau!

"Poradna Bateau poskytuje kvalifikované služby náhradním rodinám a rodinám v krizi prostřednictvím
registrované služby odborné sociální poradenství."

Činnosti dle registrace

Odborné sociální poradenství dle registrace zahrnuje:

  1. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím –zprostředkování navazujících služeb.
  2. Sociálně terapeutické činnosti.
  3. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

 

Pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dle rozhodnutí zahrnuje následující činnosti:

  1. Pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě.
  2. Pořádání v rámci poradenské činnosti přednášek a kurzů zaměřených na řešení výchovných, sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovou.
  3. Činnost zaměřená na ochranu dětí před škodlivými vlivy a předcházení jejich vzniku.
  4. Uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče podle § 47 b) zákona.
  5. Poskytování výchovné a poradenské péče osobě pečující, s níž pověřená osoba uzavřela dohodu o výkonu pěstounské péče (§ 47b), při výkonu pěstounské péče a sledování výkonu pěstounské péče; pokud osoba pečující o tuto službu požádá, je pověřená osoba povinna výchovnou a poradenskou péči poskytnout.

 

„Nikdy nepochybujte o tom, že malá skupina přemýšlivých, odhodlaných lidí mohla změnit svět. Ve skutečnosti je to jediná věc, která ho kdy změnila.“

Margaret Meadová