Upozornění pro nové klienty:

Ke dni 20. 5. 2021 došlo k naplnění kapacity pracovníků pro přímou práci s dětmi.

V tuto chvíli přijímáme pouze klienty - rodiče v rámci opatrovnických řízení (edukace, mediace, případně rodinná terapie) či s potřebou sociálního poradenství.

"Stop stav" potrvá pravděpodobně do 30. 6. 2021, poté se můžete objednat běžnou cestou. Výjimkou je stav ohrožení dítěte či akutní situace dítěte.

 

Vážení klienti,

na základě vládních opatření souvisejících s aktuální epidemiologickou situací ze dne 27.12.2020 jsme povinni opět pozastavit poskytování sociálně-terapeutických aktivit pro děti (skupinová dramaterapie, arteterapie, skupinku Hrdinové aj.).

Individuální poradenství poskytujeme kontaktně (osobně) dle priorit a potřebnosti - v souladu s doporučením MPSV ze dne 24. 9. 2020 (doporučený postup poskytovatelům sociálních služeb č. 13/2020) - následovně: Přijímáme klienty, jimž by hrozilo prohloubení krizové situace,  dále ohrožené děti, děti v náročné životní situaci, děti s akutními psychickými obtížemi a v situacích vyžadujících akutní podporu.

V ostatních případech preferujeme distanční (telefonickou, emailovou) formu kontaktu. Více informací vám poskytneme telefonicky.

Pro poskytování služby platí tyto hygienické podmínky - aktualizováno ke dni 22. 2. 2021:

-        Za poskytovatele: Používání respirátorů FFP2; dostatečná časová prodleva mezi klienty; Používání desinfekčních prostředků po a před každým klientem; Pravidelný stěr ploch desinfekčním přípravkem po a před každým klientem; Využití antivirové čističky vzduchu; Zajištění bezpečné vzdálenosti mezi pracovníkem a klientem a klienty vzájemně, nepatří-li do jedné domácnosti.

-        Pro klienty platí: Používání respirátorů FFP2; Po příchodu použití desinfekce nabídnuté pracovníkem; V případě potřeby povolení k změření teploty; Zákaz užívání nápojů a potravin; V případě známek respiračního onemocnění okamžité přerušení konzultace; Doprovod nezl. dětí možný, čekání nejlépe mimo prostory Bateau. Podepsané prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění.

Prosíme, berte na vědomí, že z důvodu současného vytížení nemusíme ihned přijmout váš hovor. Zavoláme vám zpátky hned, jakmile to bude možné.

Děkujeme za pochopení.

 

Posláním centra Bateau je poskytovat bezplatné a dostupné specializované služby všem dětem v krizi, jejich rodinám, náhradním rodinám a jiným pečujícím. V popředí veškerých činností je dítě a jeho zranitelnost - cílíme k dosažení jeho bezpečí, zdraví a stabilizaci rodinných vztahů. Uplatňujeme principy tzv. Cochemské praxe, sdíleného rodičovství a konceptu Signs of Safety®. 

Činnosti dle registrace

Odborné sociální poradenství dle registrace zahrnuje:

  1. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím –zprostředkování navazujících služeb.
  2. Sociálně terapeutické činnosti.
  3. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

 

Pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dle rozhodnutí zahrnuje následující činnosti:

  1. Pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě.
  2. Pořádání v rámci poradenské činnosti přednášek a kurzů zaměřených na řešení výchovných, sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovou.
  3. Činnost zaměřená na ochranu dětí před škodlivými vlivy a předcházení jejich vzniku.
  4. Uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče podle § 47 b) zákona.
  5. Poskytování výchovné a poradenské péče osobě pečující, s níž pověřená osoba uzavřela dohodu o výkonu pěstounské péče (§ 47b), při výkonu pěstounské péče a sledování výkonu pěstounské péče; pokud osoba pečující o tuto službu požádá, je pověřená osoba povinna výchovnou a poradenskou péči poskytnout.

 

„Nikdy nepochybujte o tom, že malá skupina přemýšlivých, odhodlaných lidí mohla změnit svět. Ve skutečnosti je to jediná věc, která ho kdy změnila.“

Margaret Meadová