Omezení služeb Bateau, z. s. v souvislosti s prevencí šíření koronaviru - AKTUALIZOVÁNO ke dni 1. 7. 2020

 

Vážení klienti,

ke dni 1. 7. 2020 se navracíme k poskytování služeb v plném rozsahu, vyjma sociálně terapeutických činností s dětmi (dramaterapie, arteterapie), s jejichž obnovou počítáme v novém školním roce.

Nadále však poskytování služby a vaše čerpání služby podléhá zvýšeným hygienickým nárokům:

-        Za poskytovatele: Používání roušek, dostatečná časová prodleva mezi klienty; Požívání desinfekčních prostředků po a před každým klientem; Pravidelný stěr ploch desinfekčním přípravkem po a před každým klientem; Využití antivirové čističky vzduchu; Zajištění bezpečné vzdálenosti mezi pracovníkem a klientem a klienty vzájemně, nepatří-li do jedné domácnosti.

-        Pro klienty platí: Používání roušek; Po příchodu použití desinfekce nabídnuté pracovníkem; V případě potřeby povolení k změření teploty; Zákaz užívání nápojů a potravin; V případě známek respiračního onemocnění okamžité přerušení konzultace; Doprovod nezl. dětí možný, čekání nejlépe mimo prostory Bateau. Podepsané prohlášení o bezinfekčnosti před každým vstupem.

Prosíme, berte na vědomí, že z důvodu současného vytížení nemusíme ihned přijmout váš telefon. Zavoláme vám zpátky hned, jakmile to bude možné.

Děkujeme za pochopení.

Poradna Bateau poskytuje bezplatně kvalifikované vzdělávací, poradenské a terapeutické služby náhradním rodinám a rodinám s dětmi v krizi.

Činnosti dle registrace

Odborné sociální poradenství dle registrace zahrnuje:

  1. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím –zprostředkování navazujících služeb.
  2. Sociálně terapeutické činnosti.
  3. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

 

Pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dle rozhodnutí zahrnuje následující činnosti:

  1. Pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě.
  2. Pořádání v rámci poradenské činnosti přednášek a kurzů zaměřených na řešení výchovných, sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovou.
  3. Činnost zaměřená na ochranu dětí před škodlivými vlivy a předcházení jejich vzniku.
  4. Uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče podle § 47 b) zákona.
  5. Poskytování výchovné a poradenské péče osobě pečující, s níž pověřená osoba uzavřela dohodu o výkonu pěstounské péče (§ 47b), při výkonu pěstounské péče a sledování výkonu pěstounské péče; pokud osoba pečující o tuto službu požádá, je pověřená osoba povinna výchovnou a poradenskou péči poskytnout.

 

„Nikdy nepochybujte o tom, že malá skupina přemýšlivých, odhodlaných lidí mohla změnit svět. Ve skutečnosti je to jediná věc, která ho kdy změnila.“

Margaret Meadová