Tým Bateau

PhDr. et Mgr. Petra Broklová Vlčková

etopedka, zakladatelka a ředitelka Bateau

Kromě vysokoškolského vzdělání ve speciální pedagogice absolvovala např. výcvik v systemické muzikoterapii, kurz artefiletiky a arteterapie, I. a II. stupeň v mediaci, systematický vzdělávací program zaměřující se na terapii poruch attachmentu. Vzdělává se neustále napříč veškerým spektrem problematiky sociálně-právní ochrany dětí. V Bateau zúročuje osmnáctiletou praxi s dětmi a mládeží s behaviorální patologií či s dětmi a mládeží v krizi (mj. ze střediska výchovné péče, dětského domova se školou a výchovného ústavu, vč. uzavřeného oddělení pro děti s extrémními poruchami chování, kam nastoupila ve 20 letech). Na poradenství a participaci na sociálně-právní ochraně dětí se soustředí od roku 2006.

PhDr. Eliška Bartošová

psycholožka a zástupkyně ředitelky pro úsek přímé péče

Vystudovala psychologii na Karlově univerzitě v Praze. Absolvovala sebezkušenostní výcvik zaměřený na práci s rodinou, v současné době je frekventantkou akreditovaného psychoterapeutického výcviku v kognitivně-behaviorální terapii. Dále absolvovala řadu specializačních kurzů v psychologické diagnostice dětí i dospělých (ROR, TAT, TSCYC, metody rodinné a vývojové diagnostiky aj.) a v dílčích psychoterapeutických přístupech (Biosyntéza, Práce s traumatem, Syndrom CAN aj.). Má bohaté zkušenosti v práci s dětmi, dospívajícími i dospělými v krizové situaci (diagnostický ústav, středisko výchovné péče, školní psycholog, psychologické poradenství obětem trestných činů). V Bateau se věnuje zejména interní psychologické diagnostice a práci s dětmi v akutní krizi.

 

Ing. Tereza Nováková

zástupkyně ředitelky pro úsek nepřímé činnosti

Vystudovala vysokou školu ekonomie a managementu s oborovou specializací řízení lidských zdrojů, následně na VŠFS v oboru řízení podniku a podnikové finance. Oborovou specializací ŘLZ později prohloubila na FF UK specializačním distančním studiem v rámci celoživotního vzdělávání katedry andragogiky a personálního řízení. Za jednu z nejcennějších však považuje dlouhodobou praxi v logistice, personalistice a účetnictví v komerční sféře. V Bateau zužitkovává kromě uvedeného několikaleté působení jako dobrovolník v neziskových organizacích a neustálé sebevzdělávání v širokém spektru  soft skills.

Mgr. Radka Michelová
sociální pracovnice (facilitátorka)

Vystudovala obor Sociální práce na FF UK, absolvovala dlouhodobý výcvik Systemická supervize a koučování, základní výcvik v krizové intervenci, řadu kurzů zaměřených na metody sociální práce s jednotlivci i skupinami včetně specifických programů určených pro rodiny v rozvodové/rozchodové situaci. Pracovala jako kurátorka pro mládež, řadu let byla vysokoškolským pedagogem na UJEP v Ústí n. L., vedla zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, v současné době působí jako supervizor a kouč.  Práce s rodinami v obtížné životní situaci je téma, které ji profesním životem v různých kontextech provází už víc než dvacet let.  V Bateau zúročuje na své pozici zmíněné dovednosti vč. facilitace, koučingu a krizové intervence.

Mgr. Zuzana Břízová

psycholožka

Vystudovala jednooborovou psychologii na Univerzitě Palackého v Olomouci, absolvovala certifikovaný psychoterapeutický výcvik „Na řešení orientovaný přístup v poradenství a terapii“ (DALET z.s., 710 h.), dále kurz telefonické krizové intervence, certifikovaný kurz „Klinická neuropsychologie dospělých“ na Univerzitě Karlově v Praze (168 hod.) a další. V Bateau čerpá z pracovních zkušeností školní psycholožky, psycholožky v pedagogicko-psychologické poradně a středisku výchovné péče, ale též z oblasti neuropsychologie při práci na Rehabilitačním oddělení MNÚL. V neposlední řadě zde zúročuje své zkušenosti při několikaleté práci učitelky v MŠ. V Bateau se věnuje terapii dětí a dospívajících (individuální i skupinové) při spolupráci s rodiči či jinými pečujícími osobami s výrazným zaměřením na využití dostupných zdrojů celé rodiny i širšího okolí, prohlubuje své zkušenosti a znalosti v problematice úzkostí, deprese, transgenderu (šíře LGBT), traumatu, krizové intervence, rozvodů, sociálních a školních fobií, úmrtí blízkých (truchlení), sebepoškozování, psychosomatických obtíží apod.

 

Mgr. Jana Vodňanská

psycholožka

Po dokončení studia jednooborové psychologie na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity se zaměřila na práci s dětmi: Pracovala v pedagogicko – psychologické poradně, následně pak na pozici školní psycholožky na základní a střední škole. Absolvovala výcvik v krizové intervenci, dále různé kurzy a semináře zaměřené na diagnostiku a práci s dětmi a dospívajícími. Aktuálně dokončuje psychoterapeutický výcvik Terapie v postmoderně (vychází z teorií postmoderního myšlení, myšlenek systemické školy, narativní psychoterapie a příbuzných směrů). Mimo Bateau se věnuje lektorování a soukromé praxi zaměřené na terapeutické rozhovory. V Bateau se věnuje dětem a dospívajícím v náročné životní situaci.

Mgr. Veronika Okoduwa

speciální pedagožka - etopedka 

Vystudovala speciální pedagogiku (se zaměřením na etopedii a psychopedii), výtvarnou tvorbu a muzejní a galerijní pedagogiku na pedagogické fakultně v Olomouci a politologii na filosofické fakultě v Hradci Králové. Absolvovala komplexní výcvik v Sandplaying, Kurz pro instruktora jógy (300h), antroposoficky orientovanou i klasickou arteterapii. V současné době je frekventantkou akreditovaného psychoterapeutického výcviku v kognitivně-behaviorální terapii. Stále se s chutí vzdělává a rozšiřuje své obzory. Pracovně čerpá ze své praxe učitelky (alternativní školství, výuka anglického jazyka, speciální pedagog), střediska výchovné péče (práce s rodinou, s dětmi a dospívajícími, specializace na práci s cizinci a smíšenými rodinami v krizi), chráněného bydlení i manažerské a lektorské praxe. V Bateau se věnuje také doprovázení pěstounských rodin.

 

Iva Vonešová

pracovnice v sociálních službách

Původem projektantka v Bateau zužitkovává své organizační schopnosti na pozici vyžadující celodenní pružný kontakt s klienty a spolupráci na koordinaci již 13ti členů týmu. A stále ji to baví.

Mgr. Petra Berková

pedagog volného času

Vystudovala obor učitelství pro 1. stupeň základní a speciální školy na pedagogické fakultě Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Současně absolvovala řadu kurzů a školení pilates, jógy pro děti i dospělé a zdravotní tělesnou výchovu. Bezmála 15 let se věnuje kurzům jógy pro dospělé i děti. V Bateau zúročuje svou praxi v józe s dětmi v kombinaci se získanými zkušenostmi a dovednostmi z dlouhodobé praxe učitele, vč. praxe s dětmi se specifickými poruchami učení a jinými specifickými poruchami.

Mgr. David Karel, Ph.D.

psycholog a mediátor

Vystudoval klinickou psychologii v Italské Padově (Universitá degli studi di Padova), kde se i specializoval ve strategické psychoterapii. Absolvoval výcviky v supervizi, koučinku, hypnoterapii a je zapsaným mediátorem na Ministerstvu spravedlnosti ČR, působí také na Univerzitě J. A. Purkyně v Ústí nad Labem. V Bateau se zaměřuje na mediaci, tj. mimosoudní řešení sporů s rodiči, převážně ohledně péče o nezletilé děti a řešení komunikačních potíží.

Mgr. Stanislav Karas

rodinný psychoterapeut

Absolvoval dlouhodobé sebezkušenostní psychoterapeutické výcviky se zaměřením na systemickou rodinnou terapii (500 hodin), výcvik ve skupinové dynamické psychoterapii SUR (500 hodin) a výcvik v systemické supervizi a koučování (500 hodin). Dále absolvoval výcvik v krizové intervenci a telefonické krizové intervenci a další četné kurzy pod vedením předních tuzemských lektorů. V Bateau se zaměřuje se na rodinnou terapii, zužitkovává ale také zkušenosti z pozice kouče a supervizora pro státní i soukromý sektor. 

Jitka Géringová, Ph.D.

terapeutka

Vystudovala výtvarnou výchovu a výtvarné umění. Absolvovala výcvik v psychodynamické a hlubinně orientované psychoterapii se speciálním zaměřením na využití arteterapie (Česká arteterapeutická asociace, SUR), výcvik v metodě Maitri Breathwork, kompletní psychoterapeutický výcvik v biosyntéze, jež je jako první uznána Evropskou psychoterapeutickou asociací EAP jako vědecká metoda v oblasti somatické psychoterapie, a řadu kurzů zaměřených na expresivní terapeutické přístupy, práci s klienty v náročných životních situacích a práci s traumatem. V Bateau poskytuje podporu zjm. teenagerům a jejich rodinám v náročné  situaci.

 

Mgr. Radka Wenclová

mediátorka

Studovala na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy se státní závěrečnou zkouškou z italského jazyka a obecné lingvistiky. Po mnoha pracovních zkušenostech z oblasti vyjednávání (nájemní a sousedské vztahy, obchodní spory) se setkala s mediací a zjistila, jak velký potenciál při řešení konfliktů má.  Proto absolvovala výcvik v mediaci a mediačních technikách a následně vykonala zkoušku mediátora na Ministerstvu spravedlnosti ČR a působí jako zapsaná mediátorka. Mediaci považuje za velmi prospěšnou metodu při řešení sporů a stále se v ní s radostí vzdělává. V Bateau pracuje jako mediátor rodičovských sporů  – coworker.

 

Mgr. Ala Krautsova

arteteterapeutka - dobrovolnice

Děkujeme za její dobrovolné tříleté působení u skupinových dětských aktivit!

Pončo

canisterapeutický pes

Věnuje se canisterpii od roku 2009, jeho kvalifikací je canisterapeutický výcvik v rozsahu 50 hodin a každoroční přezkoušení canisterapeutického týmu. Má praxi při práci se znevýhodněnými dětmi a mládeží od předškolního věku do dospělosti, a se seniory. Pomáhá při aktivizaci, relaxaci a komunikaci, rozvoji pohybu a odbourání strachů, rád poslouží k navázání komunikace s úzkostným klientem, podpoří soustředěnost. Při práci s klientem využívá nejčastěji metodu vrtění ocasem a hebké srsti, je značně empatický a mezi jeho silné stránky patří schopnost se vnutit každému do přízně (zejména pak na gauč).  Ve volném čase se věnuje hlídání ovcí, miluje agility a dogtrekking. 

Anastasia Non dubito quien

canisterapeutický pes

Stázinka, ač ještě studentka oboru canisterapie, již získala v srpnu 2018 svůj první certifikát z výcviku canisterapeutického psa, který obhájila zkouškou. Zatím se učí vše o lidech, je výbornou pozorovatelkou lidského prožívání, rychle se učí potřebné dovednosti a začíná se orientovat v lidském světě.  Jako pomáhající profesionál se osvědčuje při spolupráci s dětským klientem i seniory. Využívá nejmodernější metody práce, zejména vrtění ocasem, olizování tváře, dělání legrácek, spolupráce s klientem při nacvičování triků a nastavování zad k drbání.  Ve volném čase se Stázinka věnuje pasení ovcí (již splnila základní zkoušku), tréninku poslušnosti a výletům do přírody. 

„Nikdy nepochybujte o tom, že malá skupina přemýšlivých, odhodlaných lidí mohla změnit svět. Ve skutečnosti je to jediná věc, která ho kdy změnila.“

Margaret Meadová