Tým Bateau

PhDr. et Mgr. Petra Broklová Vlčková


speciální pedagožka, zakladatelka a ředitelka Bateau

V roce 2013 založila poradnu Bateau z.s. Kromě vysokoškolského vzdělání ve speciální pedagogice absolvovala např. výcvik v systemické muzikoterapii, kurz artefiletiky a arteterapie, I. a II. stupeň v mediaci, systematický vzdělávací program zaměřující se na terapii poruch attachmentu. Kontinuálně se vzdělává napříč spektrem problematiky sociálně-právní ochrany dětí, dlouhodobě se cvičí jako konzultantka zahraniční metody Signs of Safety®. V Bateau zúročuje dvacetiletou praxi s dětmi a mládeží s poruchami chování či s dětmi a mládeží v krizi (mj. ze střediska výchovné péče, dětského domova se školou a výchovného ústavu, vč. uzavřeného oddělení pro děti s extrémními poruchami chování a poradenských pracovišť). Na poradenství a participaci na sociálně-právní ochraně dětí se soustředí od roku 2006.

PhDr. Eliška Bartošová


psycholožka a zástupkyně ředitelky pro úsek přímé péče

Vystudovala psychologii na Karlově univerzitě v Praze. V oblasti psychoterapie je v supervizní části výcviku v kognitivně-behaviorální terapii (IKBT), absolvovala výcvik v metodě EMDR vč. části pro děti a dospívající, komplexní výcvik v metodě Sandplaying, specializovaný výcvik pro práci s rodinou dětí v institucionální péči a dílčí krátkodobé kurzy zaměřené na práci s krizí a traumatem. Dále absolvovala řadu specializačních kurzů v psychologické diagnostice dětí i dospělých (Certifikovaný kurz Rorschachovy metody, Tématický apercepční test a odvozené metody, Scénotest, Inteligenční a vývojové škály pro děti aj.). Pracovala v diagnostickém ústavu pro mládež, středisku výchovné péče a působila jako školní psycholog. V Bateau se věnuje především psychologické diagnostice pro následnou práci, stabilizaci akutních stresových reakcí a terapeutické práci s dětmi a dospívajícími.

 

Ing. Tereza Nováková


zástupkyně ředitelky pro úsek nepřímé činnosti

Vystudovala vysokou školu ekonomie a managementu s oborovou specializací řízení lidských zdrojů, následně na VŠFS v oboru řízení podniku a podnikové finance. Oborovou specializací ŘLZ později prohloubila na FF UK specializačním distančním studiem v rámci celoživotního vzdělávání katedry andragogiky a personálního řízení. Za jednu z nejcennějších však považuje dlouhodobou praxi v logistice, personalistice a účetnictví v komerční sféře. V Bateau zužitkovává kromě uvedeného několikaleté působení jako dobrovolník v neziskových organizacích a neustálé sebevzdělávání v širokém spektru soft skills.

Mgr. Zuzana Břízová


psycholožka

Vystudovala jednooborovou psychologii na Univerzitě Palackého v Olomouci, absolvovala certifikovaný psychoterapeutický výcvik „Na řešení orientovaný přístup v poradenství a terapii\" (DALET z.s., 710 h.), dále kurz telefonické krizové intervence, certifikovaný kurz „Klinická neuropsychologie dospělých\" na Univerzitě Karlově v Praze (168 hod.) a další. V Bateau čerpá z pracovních zkušeností školní psycholožky, psycholožky v pedagogicko-psychologické poradně a středisku výchovné péče, ale též z oblasti neuropsychologie při práci na Rehabilitačním oddělení MNÚL. V neposlední řadě zde zúročuje své zkušenosti při několikaleté práci učitelky v MŠ. V Bateau se věnuje terapii dětí a dospívajících (individuální i skupinové) při spolupráci s rodiči či jinými pečujícími osobami s výrazným zaměřením na využití dostupných zdrojů celé rodiny i širšího okolí, prohlubuje své zkušenosti a znalosti v problematice úzkostí, deprese, transgenderu (šíře LGBT), traumatu, krizové intervence, rozvodů, sociálních a školních fobií, úmrtí blízkých (truchlení), sebepoškozování, psychosomatických obtíží a v neposlední řadě taktéž v problematice náhradní rodinné péče a attachmentu.

 

Mgr. Jana Vodňanská


psycholožka (aktuálně na mateřské dovolené)

Po dokončení studia jednooborové psychologie na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity se zaměřila na práci s dětmi: Pracovala v pedagogicko – psychologické poradně, následně pak na pozici školní psycholožky na základní a střední škole. Absolvovala výcvik v krizové intervenci, dále různé kurzy a semináře zaměřené na diagnostiku a práci s dětmi a dospívajícími. Aktuálně dokončuje psychoterapeutický výcvik Terapie v postmoderně (vychází z teorií postmoderního myšlení, myšlenek systemické školy, narativní psychoterapie a příbuzných směrů). Mimo Bateau se věnuje lektorování a soukromé praxi zaměřené na terapeutické rozhovory. V Bateau se věnuje dětem a dospívajícím v náročné životní situaci.

Iva Vonešová


pracovnice v sociálních službách

Původem projektantka v Bateau zužitkovává své organizační schopnosti na pozici vyžadující celodenní pružný kontakt s klienty a spolupráci na koordinaci již 13ti členů týmu. A stále ji to baví.

Mgr. Stanislav Karas


rodinný psychoterapeut

Absolvoval dlouhodobé sebezkušenostní psychoterapeutické výcviky se zaměřením na systemickou rodinnou terapii (500 hodin), výcvik ve skupinové dynamické psychoterapii SUR (500 hodin) a výcvik v systemické supervizi a koučování (500 hodin). Dále absolvoval výcvik v krizové intervenci a telefonické krizové intervenci a další četné kurzy pod vedením předních tuzemských lektorů. V Bateau se zaměřuje na rodinnou terapii, zužitkovává ale také zkušenosti z pozice kouče a supervizora pro státní i soukromý sektor. Aktuálně rozšiřuje své znalosti a praxi v Bateau o problematiku vztahové vazby.

 

Mgr. Radka Wenclová


mediátorka

Studovala na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy se státní závěrečnou zkouškou z italského jazyka a obecné lingvistiky. Po mnoha pracovních zkušenostech z oblasti vyjednávání (nájemní a sousedské vztahy, obchodní spory) se setkala s mediací a zjistila, jak velký potenciál při řešení konfliktů má. Proto absolvovala výcvik v mediaci a mediačních technikách a následně vykonala zkoušku mediátora na Ministerstvu spravedlnosti ČR a působí jako zapsaná mediátorka. Mediaci považuje za velmi prospěšnou metodu při řešení sporů a stále se v ní s radostí vzdělává. V Bateau pracuje jako mediátor rodičovských sporů – coworker.

Bc. Drahuše Poborská


sociální pracovnice – klíčová pracovnice pro doprovázení pěstounů

Vystudovala na Fakultě sociálně ekonomické Univerzity J. E. Purkyně obor sociální práce. V současné době studuje na Pedagogické fakultě Univerzity J. E. Purkyně obor sociální pedagogika. Působila jako sociální pracovnice na oddělení sociálně-právní ochrany dětí v Ústí nad Labem, účastnila se řady odborných seminářů a vzdělávání v oblasti sociálně-právní ochrany dětí a náhradní rodinné péče. Aktuálně prohlubuje své znalosti v problematice attachmentu.

Mgr. Karolína Ranglová


speciální pedagožka, canisterapeutka 

Vystudovala obor Vychovatelství pro speciální zařízení na Pedagogické fakultě UJEP, svou kvalifikaci doplnila výcvikem v Systemické supervizi a koučování, kurzem Systemické práce s rodinou, kontinuálními výcviky v oblasti canisterapie a zooterapie. Věnuje se zprostředkovanému učení a sociokulturně nezatíženým metodám rozvoje kognitivních funkcí, získala certifikát školitele v metodě Konceptuálního učení (Grunnlaget, Norsko). Prošla výcvikem ve využívání metod dynamické diagnostiky kognitivních funkcí (ACFS, LPAD). Praktikuje metodu FIE Standard. Má dlouhodobou praxi při práci s ohroženými dětmi v rámci mimoškolního a předškolního vzdělávání, věnuje se supervizi pomáhajících profesí a působila dlouhodobě jako canisterapeut v zařízení péče o seniory s regresivním onemocněním.
V Bateau je na pozici speciální pedagožky – canisterapeutky a setkává se v praxi s dětmi (a jejich rodinami) se symptomatikou poruch učení, pozornosti a chování, dětmi a dospívajícími v náhradní rodinné péči a s dětmi se syndromem CAN. Na konzultacích nebývá obvykle sama, společnost jí dělají psi – Stázinka a Pedro.

 

Mgr. Martin Černocký


speciální pedagog

Vystudoval sociální práci a vychovatelství pro speciálně pedagogické instituce. V současnosti je frekventantem psychoterapeutického výcviku zaměřeného na prevenci a terapii psychotraumatu. Absolvoval také sociálně psychologický výcvik orientovaný na prevenci a poradenství v oblasti sociálně patologických jevů, koučovací výcvik, a dílčí kurzy zaměřené především na relaxační techniky. Při práci s dětmi čerpá především ze svých pracovních zkušeností v ústavní výchově a speciálním školství. V Bateau se věnuje skupinové práci s dětmi a dospívajícími.

Mgr. Radka Michelová


sociální pracovnice (facilitátorka)

Vystudovala obor Sociální práce na FF UK, absolvovala dlouhodobý výcvik Systemická supervize a koučování, základní výcvik v krizové intervenci, řadu kurzů zaměřených na metody sociální práce s jednotlivci i skupinami včetně specifických programů určených pro rodiny v rozvodové/rozchodové situaci. Pracovala jako kurátorka pro mládež, řadu let byla vysokoškolským pedagogem na UJEP v Ústí ­ n. L., vedla zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, v současné době působí jako supervizor a kouč. Práce s rodinami v obtížné životní situaci je téma, které ji profesním životem v různých kontextech provází už víc než dvacet let. V Bateau zúročuje na své pozici zmíněné dovednosti vč. facilitace, koučingu a krizové intervence.

Anastasia Non dubito quien


canisterapeutický pes

Stázinka, ač ještě studentka oboru canisterapie, již získala v srpnu 2018 svůj první certifikát z výcviku canisterapeutického psa, který obhájila zkouškou. Zatím se učí vše o lidech, je výbornou pozorovatelkou lidského prožívání, rychle se učí potřebné dovednosti a začíná se orientovat v lidském světě. Jako pomáhající profesionál se osvědčuje při spolupráci s dětským klientem i seniory. Využívá nejmodernější metody práce, zejména vrtění ocasem, olizování tváře, dělání legrácek, spolupráce s klientem při nacvičování triků a nastavování zad k drbání. Ve volném čase se Stázinka věnuje pasení ovcí (již splnila základní zkoušku), tréninku poslušnosti a výletům do přírody.

Alfréd Originál Andulka


canisterapeutický pes

Pedro absolvoval výcvik a má splněnou zkoušku canisterapeutického psa. Mezi jeho techniky při spolupráci s klientem patří metoda hebké srsti a mokrého čumáku a mezi jeho silné stránky patří schopnost se vnutit každému do přízně (zejména pak na gauč). Učí se číst v lidském chování a jeho něha pomáhá klientům rozpustit obavy z instituce, je skvělým doprovodem klienta při rozhovoru s konzultantem, jeho velké uši nenechají nikoho na pochybách, že je vyslyšen. Ve volném čase se věnuje pasení ovcí, brzy ho čekají první zkoušky z výkonu. Je plemene border kolie.