Tým Bateau

PhDr. et Mgr. Petra Vlčková Žejdlová

speciální pedagožka – etopedka, zakladatelka a ředitelka Bateau

V Bateau zúročuje sedmnáctiletou praxi s dětmi a mládeží s poruchami chování či s dětmi a mládeží v krizi (mj. ze střediska výchovné péče, dětského domova se školou a výchovného ústavu, vč. uzavřeného oddělení pro děti s extrémními poruchami chování), poradenství a participaci na sociálně-právní ochraně dětí se věnuje od roku 2006. Absolvovala mj. výcvik v systemické muzikoterapii, kurz artefiletiky a arteterapie, I. a II. stupeň v mediaci, systematický vzdělávací program zaměřující se na terapii poruch attachmentu.

Mgr. Karolína Ranglová

speciální pedagožka, canisterapeutka

Vystudovala obor Vychovatelství pro speciální zařízení na Pedagogické fakultě UJEP, svou kvalifikaci doplnila výcvikem v Systemické supervizi a koučování, kurzem Systemické práce s rodinou, kontinuálními výcviky v oblasti canisterpie. Věnuje se zprostředkovanému  učení a culture-free metodám vzdělávání, získala certifikát školitele v metodě Konceptuálního učení (Grunnlaget, Norsko). Prošla výcvikem ve využívání metod dynamické diagnostiky kognitivních funkcí (ACFS, LPAD). Prošla řadou školení a krátkodobých kurzů souvisejících s vedením rozhovoru a metod sociální terapie (psychologická první pomoc, krizová intervence, způsoby zvládání konfliktů při spolupráci s klientem, principy nezraňující komunikace aj.).

Mgr. Slávka Škvareková
psycholožka
 
Vystudovala jednooborovou psychologii na Trnavské univerzitě v Trnavě. Absolvovala dlouhodobý psychoterapeutický výcvik v Gestalt modalitě. Ukončila systematické vzdělávání v oblasti terapie poruch attachmentu - citové vazby dětí v náhradní rodinné péči. Profesní zkušenosti má z oblasti práce s dětmi, adolescenty i dospělými v oblasti poradenství a psychoterapie, čerpá také ze zkušeností z psychosociální rehabilitace psychóz. V současné době si rozšiřuje zkušenosti ve výcviku zaměřujícím se na využití hlasu a pohybu v osobním rozvoji. V Bateau se věnuje také filiální terapii a Theraplay.
PhDr. Eliška Bartošová

psycholožka

Vystudovala psychologii na Karlově univerzitě v Praze. Je absolventkou sebezkušenostního výcviku zaměřeného na práci s rodinou. V současné době je frekventantkou akreditovaného psychoterapeutického výcviku v kognitivně-behaviorální terapii. Dále absolvovala řadu specializačních kurzů v psychologické diagnostice dětí i dospělých (ROR, TAT, TSCYC, metody rodinné a vývojové diagnostiky aj.) a v dílčích psychoterapeutických přístupech (Biosyntéza, Práce s traumatem, Syndrom CAN aj.). Má bohaté zkušenosti v práci s dětmi, dospívajícími i dospělými v krizové situaci (diagnostický ústav, středisko výchovné péče, školní psycholog, psychologické poradenství obětem trestných činů). V Bateau se věnuje zejména interní psychologické diagnostice a práci s dětmi v akutní krizi.

PhDr. Hana Štolbová

sociální pracovnice a doprovod pěstounských rodin 

Vystudovala obor Speciální pedagogika na UJAK Praha, kde v rámci rigorózního řízení ve stejném oboru získala doktorát. Profesní zkušenosti sociálního pracovníka získala více jak dvacetiletou praxí v sociálních službách. Mimo Bateau se věnuje vzdělávání dospělých v oblasti sociálních služeb. Iva Vonešová

pracovnice v sociálních službách

Původem projektantka a nyní absolventka kvalifikačního kurzu Pracovník v sociálních službách a řady dalších s obdobnou tématikou. Nové pracovní zkušenosti získala v Sociální agentuře o.p.s. Práce s lidmi ji stále baví.

Mgr. David Karel, Ph.D.

psycholog a mediátor

Vystudoval klinickou psychologii v Italské Padově (Universitá degli studi di Padova), kde se i specializoval ve strategické psychoterapii. Absolvoval výcviky v supervizi, koučinku, hypnoterapii a je zapsaným mediátorem na Ministerstvu spravedlnosti ČR, působí také na Univerzitě J. A. Purkyně v Ústí nad Labem. V Bateau se zaměřuje na mediaci, tj. mimosoudní řešení sporů s rodiči, převážně ohledně péče o nezletilé děti a řešení manželských a partnerských potíží.

Jitka Géringová, Ph.D.

terapeutka

Vystudovala výtvarnou výchovu a výtvarné umění a má výcvik v arteterapii, výcvik v metodě Maitri Breathwork, dokončuje psychoterapeutický výcvik v biosyntéze. Absolvovala řadu kratších kurzů, zaměřených především na expresivní terapeutické přístupy, práci s klienty v náročných životních situacích a práci s traumatem. Poskytuje podporu teenagerům i dospělým v náročné  situaci.

Mgr. Romana Říčanová

právnička

Vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci. Zkušenosti získala jako právník města a v současné době působí jako právník ve státní správě. Externě spolupracuje jako vyučující s Univerzitou J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Jako příležitost k obohacení bere další vzdělávání v oboru – četbu odborné literatury, absolvování odborných seminářů a kurzů. Předmětem zájmu je především právo civilní a rodinné. Motivující ve své práci shledává zejména možnost pomoci člověku v nouzi dobrou odbornou radou.

Ing. Tereza Nováková

projektová manažerka, fundreiser (a mnoho dalšího…)

Po studiu na pětileté Obchodní akademii získala postupně kvalifikaci studiem při zaměstnání a mateřské dovolené na Vysoké škole ekonomie a managementu s oborovou specializací řízení lidských zdrojů, následně na VŠFS v oboru řízení podniku a podnikové finance. Oborovou specializací ŘLZ později prohloubila na FF UK specializačním distančním studiem v rámci celoživotního vzdělávání katedry andragogiky a personálního řízení. Za nejcennější však považuje dosavadní praxi v logistice, personalistice a účetnictví v komerční sféře.

Mgr. Stanislav Karas

rodinný psychoterapeut

Absolvoval dlouhodobé sebezkušenostní psychoterapeutické výcviky se zaměřením na systemickou rodinnou terapii (500 hodin), výcvik ve skupinové dynamické psychoterapii SUR (500 hodin) a výcvik v systemické supervizi a koučování (500 hodin). Dále absolvoval výcvik v krizové intervenci a telefonické krizové intervenci a další četné kurzy pod vedením předních tuzemských lektorů. V Bateau se zaměřuje se na rodinnou terapii, zužitkovává ale také zkušenosti z pozice kouče a supervizora pro státní i soukromý sektor. 

Mgr. Alena Marie Berková

psycholožka

Absolventka jednooborové psychologie na Pražské vysoké škole psychosociálních studií a sebezkušenostního psychoterapeutického výcviku v daseinsanalýze. Během studia sbírala zkušenosti v mnoha odborných kurzech a seminářích zaměřených na psychoterapii dětí i dospělých. Po studiu působila jako psycholog ve středisku výchovné péče, kde se věnovala zejména diagnostice a psychoterapii dětí a dospívajících, v Bateau zúročuje také zkušenosti školní psycholožky a soukromého seberozvojového poradce.

 

PaedDr. Václav Schmidt

speciální pedagog - psychoterapeut

Vystudoval speciální pedagogiku a etopedii na Univerzitě Karlově v Praze a v průběhu let absolvoval sebezkušenostní výcvik v dynamicky orientované psychoterapii SUR, systemický výcvik ISZ, dlouhodobý kurs v Gestalt terapii a logoterapii a výcvik v integrované supervizi ČIS (Český institut pro psychoterapii). Člen ČPS (Česká psychoterapeutická společnost) a ČAP (Česká asociace pro psychoterapii). Pracoval mj. v terapeutické komunitě pro mladé lidi s problémem závislosti na návykových látkách, pracoval s rodinami, externě učil psychoterapii na FF UK.

Pončo 

canisterapeutický pes

Věnuje se canisterpii od roku 2009, jeho kvalifikací je canisterapeutický výcvik v rozsahu 50 hodin a každoroční přezkoušení canisterapeutického týmu. Má praxi při práci se znevýhodněnými dětmi a mládeží od předškolního věku do dospělosti, a se seniory. Pomáhá při aktivizaci, relaxaci a komunikaci, rozvoji pohybu a odbourání strachů, rád poslouží k navázání komunikace s úzkostným klientem, podpoří soustředěnost. Při práci s klientem využívá nejčastěji metodu vrtění ocasem a hebké srsti, je značně empatický a mezi jeho silné stránky patří schopnost se vnutit každému do přízně (zejména pak na gauč).  Ve volném čase se věnuje hlídání ovcí, miluje agility a dogtrekking. 

Anastasia Non dubito quien

canisterapeutický pes

Stázinka, ač ještě studentka oboru canisterapie, již získala v srpnu 2018 svůj první certifikát z výcviku canisterapeutického psa, který obhájila zkouškou. Zatím se učí vše o lidech, je výbornou pozorovatelkou lidského prožívání, rychle se učí potřebné dovednosti a začíná se orientovat v lidském světě.  Jako pomáhající profesionál se osvědčuje při spolupráci s dětským klientem i seniory. Využívá nejmodernější metody práce, zejména vrtění ocasem, olizování tváře, dělání legrácek, spolupráce s klientem při nacvičování triků a nastavování zad k drbání.  Ve volném čase se Stázinka věnuje pasení ovcí (již splnila základní zkoušku), tréninku poslušnosti a výletům do přírody. 

Mgr. Ala Krautsova

arteterapeutka - dobrovolnice