Projekt 3C (Common Creative Care) - rozvoj týmově multidisciplinární a inovativní péče o ohrožené rodiny a děti: Zavádění nové praxe v oblasti výkonu SPOD v Ústeckém kraji, s registračním číslem CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_065/0003825jehož nositelem je Bateau z.s., si kladl za cíl popsat, zanalyzovat a zkvalitnit poskytování odborných služeb ohroženým dětem a jejich rodinám. Projekt nezbytně zahrnuje interdisciplinární součinnost subjektů participujících na sociálně-právní ochraně dětí a intradisciplinární spolupráci v rámci činnosti poskytovatele přímé podpory. 

3C – COMMON CREATIVE CARE PROJEKT
výstupy projektu

Níže předkládaný text je v podstatě přehledovou  studií nástrojů intradisciplinární (interní postup komplexního pracoviště) a interdisciplinární (mezirezortní) spolupráce. Nabízí souhrnné pojetí provázanosti disciplín, porovnává dostupné nástroje s funkčními zahraničními modely a poskytuje praktická vodítka. Příručka obsahuje tyto části: Manuál péče dle Antistressing Creative Care, Manuál součinnosti a Manuál tvorby multidisciplinárních týmů. Součástí výstupů je také Manuál aktivit včetně informativních a komunikačních pracovních listů a videodokument.

Letem světem - mezníky projektu

V říjnu 2017 jsme vyrazili do hrabství West Sussex. Navštívili jsme tamní "OSPOD". Zjištění jsme porovnávali se systémem Brighton. Kolegové nás překvapili dokonale propracovanou "kompetenční" strukturou a systémovostí, současně však nižší mírou budování poradenského vztahu.  Komplexně jsme vytěžili z cesty maximum, řadu principů využíváme a prosazujeme dodnes.

V únoru 2018 jsme zrealizovali dvoudenní seminář Řízená interdisciplinarita a její aplikovatelnost a udržitelnost v oblasti práce s ohroženými dětmi (Poruchy chování I.,II. a Poruchy osobnosti) v prostorách Krajského úřadu Ústí nad Labem. Seminářem energicky a věcně provázel PhDr. Andrej Drbohlav. 

V období října a listopadu 2018 jsme realizovali 4 workshopy pro 16 měst Ústeckého kraje -s cílem postupovat dovednosti, síťovat se a analyzovat situaci přilehlých měst. V únoru 2019 potom dva z kraje Karlovarského. Zúčastněným děkujeme!

V prosinci 2018 jsme vydali příručky! 
 
Dne 28. 5. 2019 jsme přivítali své zahraniční hosty z West Sussex a české hosty - kolegy na závěrečné konferenci projektu v reprezentativních prostorách Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, jež poskytla projektu záštitu.

 

Výstupy projektu

 

„Nikdy nepochybujte o tom, že malá skupina přemýšlivých, odhodlaných lidí mohla změnit svět. Ve skutečnosti je to jediná věc, která ho kdy změnila.“

Margaret Meadová