Projekt 3C (Common Creative Care) - rozvoj týmově multidisciplinární a inovativní péče o ohrožené rodiny a děti: Zavádění nové praxe v oblasti výkonu SPOD v Ústeckém kraji, s registračním číslem CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_065/0003825jehož nositelem je Bateau z.s., si kladl za cíl popsat, zanalyzovat a zkvalitnit poskytování odborných služeb ohroženým dětem a jejich rodinám. Projekt nezbytně zahrnuje interdisciplinární součinnost subjektů participujících na sociálně-právní ochraně dětí a intradisciplinární spolupráci v rámci činnosti poskytovatele přímé podpory. 

3C – COMMON CREATIVE CARE PROJEKT
výstupy projektu

Níže předkládaný text je v podstatě přehledovou  studií nástrojů intradisciplinární (interní postup komplexního pracoviště) a interdisciplinární (mezirezortní) spolupráce. Nabízí souhrnné pojetí provázanosti disciplín, porovnává dostupné nástroje s funkčními zahraničními modely a poskytuje praktická vodítka. Příručka obsahuje tyto části: Manuál péče dle Antistressing Creative Care, Manuál součinnosti a Manuál tvorby multidisciplinárních týmů. Součástí výstupů je také Manuál aktivit včetně informativních a komunikačních pracovních listů a videodokument.

„Nikdy nepochybujte o tom, že malá skupina přemýšlivých, odhodlaných lidí mohla změnit svět. Ve skutečnosti je to jediná věc, která ho kdy změnila.“

Margaret Meadová