3 C – Common Creative Care

Projekt 3C – rozvoj týmově multidisciplinární a inovativní péče o ohrožené rodiny a děti: podpora zavádění nové praxe v oblasti výkonu SPO v Ústeckém kraji

Registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_065/0003825

Financování: Evropská unie / Evropský sociální fond / Operační program zaměstnanost

Prioritní osa OPZ: 2 Sociální začleňování a boj s chudobou

Účel dotace: zavádění nových metod při řešení situace ohrožených rodin a dětí vývojem inovativní metodiky „Program 3C“, podpoření mezioborové a mezirezortní spolupráce a nastavení procesů multioborové spolupráce pomocí přenosu dobré praxe ze zahraničí.

Datum zahájení a ukončení projektu: 1. 6. 2017 – 31. 5. 2019

Popis projektu:

Projekt vyvine inovativní metodiku „PROGRAM 3C“ obsahující: Manuál péče dle Antistressing Creative Care, Manuál součinnosti spolupráce OSPOD a poskytovatelů služeb péče o ohrožené děti a rodiny, včetně Manuálů aktivit, a Manuál tvorby multidisciplinárních týmů. Vznikne Plán implementace v lokalitě Ústí n. L. Výstupy projekt rozšíří prioritně v ÚK a dalších 2 krajích. CS zasíťuje, vytvoří meziresortní platformu sdílení informací, příkladů BP. Proces evaluuje, využije zahraničních zkušeností. Projekt se zaměřuje na zvýšení kvality péče o ohrožené rodiny a děti prioritně v Ústeckém a Moravskoslezském (+1 dalším kraji, který bude vybrán v době realizace projektu jako nejpotřebnější vzhledem k aktuálním počtům intervencí a umísťování) a to formou podpory Zavádění týmově multidisciplinárín a inovativní péče (zavádění nové praxe v oblasti podpory výkonu sociálně- právní ochrany dětí) s přihlédnutím k zahraničním BP.