• Neposkytujeme psychologické zprávy jako podklad k vystavení Individuálního vzdělávací plánu dle vyhlášky č.27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných. Tuto oblast zajišťují školní poradenská zařízení (pedagogicko-psychologické poradny, speciálně-pedagogická centra).
  • Neposkytujeme psychologické vyšetření jako podklad k posouzení zdravotního stavu dítěte. Tuto oblast zajišťuje resort zdravotnictví, přesněji dětský klinický psycholog, dětská psychiatrická ambulance.
    – Psychologické vyšetření u nás je součástí poradenského procesu, na jeho základě je stanoven dalším postup poradensko-(sociálně)terapeutické práce.
  • Nerealizujeme tábory a volnočasové aktivity (výjimkou jsou rodiny, se kterými má pověřená osoba Bateau podepsanou dohodu o výkonu pěstounské péče).

Děkujeme za pochopení. Pokud máte zájem o služby, které poskytujeme, neváhejte nás kontaktovat.