PhDr. Mgr. Petra Vlčková Žejdlová

speciální pedagožka – etopedka, zakladatelka a ředitelka Bateau

Má bezmála patnáctiletou praxi s dětmi a mládeží s poruchami chování či s dětmi a mládeží v krizi (mj. ze střediska výchovné péče, dětského domova se školou a výchovného ústavu, vč. uzavřeného oddělení pro děti s extrémními poruchami chování), poradenství se věnuje od roku 2006. Přednáší organizacím doprovázejícím pěstouny, organizuje adaptační programy pro děti. Externě spolupracovala s Univerzitou J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Absolvovala mj. výcvik v systemické muzikoterapii, dvouletý kurz artefiletiky a arteterapie a řadu krátkodobých kurzů, aktuálně se vzdělává v poruchách attachmentu a soustavně zvyšuje své znalosti prostřednictvím odborných supervizí.

Mgr. Karolína Ranglová

speciální pedagožka – canisterapeutka

Vystudovala obor Vychovatelství pro speciální zařízení na Pedagogické fakultě UJEP, svou kvalifikaci doplnila výcvikem v Systemické supervizi a koučování, kurzem Systemické práce s rodinou, výcvikem v oblasti canisterpie. Věnuje se asociativnímu učení a culture-free metodám vzdělávání, získala certifikát školitele v metodě Konceptuálního učení (Grunnlaget). Má dlouhodobou praxi při práci s ohroženými dětmi v rámci mimoškolního a předškolního vzdělávání, věnuje se supervizi pomáhajících profesí a působí jako canisterapeut v zařízení péče o seniory s regresivním onemocněním. Má praxi z neziskového sektoru, státního i soukromého školství a věnuje se zapojení zvířat při terapiích dětí i dospělých.

Mgr. Pavlína Hauznerová

sociální pracovnice

Po studiu na střední pedagogické škole zahájila studium na Univerzitě Hradec Králové, kde úspěšně promovala nejprve v bakalářském programu sociální pedagogika – vychovatelství, se zaměřením na etopedii, poté v magisterském programu sociální pedagogika. Během studia absolvovala řadu kurzů a programů se zaměřením na sanaci rodiny, např. výcvik se zaměřením na rogersovský přístup či integrující přístup pro práci s rodinou. Volný čas tráví se svou rodinou při sportu v přírodě.

Mgr. Slávka Škvareková

psycholožka

Vystudovala jednooborovou psychologii na Trnavské Univerzitě, v Trnavě. V roce 2005 – 2010 absolvovala prezenční část psychoterapeutického výcviku v Gestalt modalitě. Profesní zkušenosti má z oblasti práce s dětmi, adolescenty i dospělými v oblasti poradenství, psychosociální i pracovní rehabilitace a psychodiagnostiky.
Ve volném čase se ráda věnuje tanci, divadlu, filmu, horám a přátelům.

Mgr. David Karel, Ph.D.

psycholog a mediátor

Vystudoval klinickou psychologii v Itálské Padově, kde se i specializoval ve strategické psychoterapii. Aktuálně je lektorem psychologie na Univerzitě J.E. Purkyně v Ústí nad Labem a provozuje soukromou psychoterapeutickou praxi v Teplicích. Absolvoval výcviky v supervizi, koučinku, hypnoterapii a je zapsaným mediátorem na Ministerstvu spravedlnosti ČR. Psychoterapii provozuje už 10 let a v Bateau se věnuje hlavně mediaci a mimosoudnímu řešení sporů s páry, převážně ve vztahu péče o nezletilé děti a řešení manželských a partnerských konfliktů.

Mgr. Eliška Bartošová

psycholožka

Vystudovala psychologii na Karlově univerzitě v Praze, specializuje se na dětskou psychologii, ve které se kontinuálně vzdělává. Je absolventkou výcviku zaměřeného na práci s rodinným systémem. Svou praxi s dětskou a rodinnou problematikou získala v diagnostickém ústavu a středisku výchovné péče, kde několik let působila jako odborný vychovatel – terapeut a psycholog. Mimo jiné se věnovala realizaci zážitkových terapeutických pobytů pro dívky s poruchou chování. V současné době působí také jako školní psycholožka.

Mgr. Romana Říčanová

právnička

Vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci. Zkušenosti získala jako právník města a v současné době působí jako právník ve státní správě. Externě spolupracuje jako vyučující s Univerzitou J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Jako příležitost k obohacení bere další vzdělávání v oboru – četbu odborné literatury, absolvování odborných seminářů a kurzů. Předmětem zájmu je především právo civilní a rodinné. Motivující ve své práci shledává zejména možnost pomoci člověku v nouzi dobrou odbornou radou.

PaedDr. Ladislava Laušmanová

speciální pedagožka

Její profesní život je protkán setkáváními s dětmi, které se nacházejí v náročné životní situaci. Působí jako speciální pedagožka ve Speciálně pedagogickém centru v Děčíně. Absolvovala řadu dlouhodobých kurzů a seminářů.

Iva Vonešová

pracovnice v sociálních službách

Původem projektantka a nyní absolventka kvalifikačního kurzu Pracovník v sociálních službách a řady dalších s obdobnou tématikou. Nové pracovní zkušenosti získala v Sociální agentuře o.p.s. Práce s lidmi ji stále baví.

Mgr. Stanislav Karas

psychoterapeut

Zaměřuje se na rodinnou terapii, dále pracuje na pozici kouče a supervizora pro státní i soukromý sektor. V neposlední řadě pracuje jako lektor akreditovaných vzdělávacích kurzů.

Absolvoval dlouhodobé sebezkušenostní psychoterapeutické výcviky se zaměřením na systemickou rodinnou terapii (500 hodin), výcvik ve skupinové dynamické psychoterapii SUR (500 hodin) a výcvik v systemické supervizi a koučování (500 hodin). Dále absolvoval výcvik v krizové intervenci a telefonické krizové intervenci a další četné kurzy pod vedením předních tuzemských lektorů.

Ing. Tereza Nováková

Odborný THP pracovník v Bateau (myšleno Brouk pytlík) – kumulovaná pozice účetnictví, personalistiky, projektový management a fundraising

Po studiu na pětileté Obchodní akademii získala postupně kvalifikaci studiem při zaměstnání a mateřské dovolené na Vysoké škole ekonomie a managementu s oborovou specializací řízení lidských zdrojů, následně na VŠFS v oboru řízení podniku a podnikové finance. Oborovou specializací ŘLZ později prohloubila na FF UK specializačním distančním studiem v rámci celoživotního vzdělávání katedry andragogiky a personálního řízení. Za nejcennější však považuje dosavadní praxi v logistice, personalistice a účetnictví v komerční sféře. Veškerý volný čas věnuje rodině, dobrovolnictví, podpoře komunitní a občanské angažovanosti a networkingu.

Mgr. Martin Nosek

metodik

Vystudoval Pedagogickou fakultu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, učitelství pro 2. stupeň ZŠ, geografie a občanská výchova (2005). V roce 2014 absolvoval specializační studium 250 hodin metodika primární prevence v Pedagogicko–psychologické poradně v Teplicích a dlouhodobě se věnuje prevenci rizikového chování ve školství. Bezmála 10 let organizuje adaptační pobyty pro děti. V roce 2016–2017 absolvoval půlroční stáž na Nha Trang University ve Vietnamu.
V Bateau je zaměstnán jako metodik projektu 3C. Ve volném čase hraje na basovou kytaru v kapele Houba, pořádá kulturní akce a cestuje.

Pončo

Věnuje se canisterpii 5 let, jeho kvalifikací je výcvik v rozsahu 50 hodin a každoroční přezkoušení canisterapeutického týmu. Má praxi při práci se znevýhodněnými dětmi a mládeží od předškolního věku do dospělosti, a se seniory. Pomáhá při fyzioterapii, relaxaci a komunikaci, rozvoji pohybu a odbourání strachů. Ve volném čase se věnuje hlídání ovcí, miluje agility a dogtrekking, ale ze všeho nejraději jí.