GDPR

Bateau z.s. zpracovává osobní údaje v souladu s požadavky zákona 101/2000 Sb. a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů nebo také GDPR). Bateau z.s.  je správcem vašich osobních údajů, které zpracovává výhradně za účelem poskytování sociální služby odborné sociální poradenství a výkonem sociálně-právní ochrany v pověřeném rozsahu. Jedná se o identifikační a kontaktní údaje a další údaje, nezbytné pro poskytnutí konkrétní služby.

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě. V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte právo na přístup k vašim osobním údajům, na jejich opravu nebo výmaz.

V oblasti GDPR se obracejte na ředitelku Bateau z.s.: vlckova@bateau.cz.„Nikdy nepochybujte o tom, že malá skupina přemýšlivých, odhodlaných lidí mohla změnit svět. Ve skutečnosti je to jediná věc, která ho kdy změnila.“

Margaret Meadová